De leasefiets

In een aantal steden leggen gemeentes fietssnelwegen aan om woon-werkverkeer met de fiets te bevorderen. Dit past in het beeld waarin beleid is gericht op vergroening en verduurzaming van de samenleving. Deze vergroening en verduurzaming staat hoog op de politieke agenda, maar ook steeds meer ondernemingen maken daarvan werk met de investering in duurzame energie, elektrische auto’s et cetera.

Terug naar de fiets. Het daadwerkelijk gebruik van de fietssnelwegen voor woon-werkverkeer kan worden bevorderd door werkgevers in staat te stellen hun personeel voor het woon-werkverkeer ook -fiscaal vriendelijk- fietsen ter beschikking te stellen, te vergoeden of te verstrekken. Het vergoeden, verstrekken van een fiets kan, desgewenst, worden gecombineerd met het cafetariseren van de arbeidsbeloning.

De Staatssecretaris van Financiën heeft onlangs in een brief aangekondigd om in het belastingplan 2019 met een eenvoudiger regeling te komen voor de door werkgevers ter beschikking gestelde (elektrische) fiets. Deze regeling is nu nog redelijk onwerkbaar.

Huidige regeling

Op basis van de huidige wetgeving moet voor de aan werknemers ter beschikking gestelde fiets de waarde van het privévoordeel in de belastingheffing worden betrokken. Voor de (lease)auto van de zaak (die ook privé wordt gebruikt) kent de wet een forfaitaire regeling op basis waarvan het voordeel van privégebruik wordt belast. Een dergelijke forfaitaire regeling bestaat voor de (lease)fiets nog niet. Per werknemer moet worden berekend wat de omvang van het privévoordeel van de ter beschikking gestelde fiets is. Dat betekent dat het gereden aantal privékilometers moet worden bijgehouden. Deze privékilometers worden vermenigvuldigd met de kilometerprijs van de fiets. Voor de berekening van de kosten per kilometer moet rekening worden gehouden met afschrijving, onderhoud, reparatie, verzekering en (bij de elektrische fiets) elektriciteit. Dat is al met al behoorlijk complex.

Alternatieven

In plaats van het ter beschikking stellen van een fiets, kunnen (elektrische) fietsen uiteraard ook door de werkgever worden vergoed of verstrekt aan de werknemer. In tegenstelling tot de leasefiets gaat de eigendom van de fiets in die gevallen over op de werknemer.

Voor de fiscale behandeling kan dan de werkkostenregeling een uitkomst bieden. Het is dan van belang niet alleen te kijken naar de zogenoemde vrije ruimte van de werkkostenregeling (1,2% van het loon), maar ook te kijken of op werknemersniveau de zogenoemde doelmatigheidsgrens van euro 2.400 per werknemer per jaar niet wordt overschreden (tesamen met andere vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsloon worden aangemerkt). Zo dit het geval is, moet worden voldaan aan de zogenoemde gebruikelijkheidstoets. Dit zou er voor duurdere fietsen in kunnen resulteren dat de werkkostenregeling mogelijk niet kan worden toegepast. Afstemming met de belastingdienst valt in die gevallen aan te bevelen.

Een andere mogelijkheid om de fiets van de werknemer te financieren is het verstrekken van een lening door de werkgever. De lening kan vervolgens worden afgelost met de belastingvrije kilometervergoeding van euro 0,19 per kilometer. Dat betekent dat er behoorlijk moet worden gefietst voordat de lening volledig is afgelost!

Verder kan nog steeds worden gedacht aan het cafetariseren van de vergoeding of verstrekking van een fiets. In dat geval ruilt de werknemer een deel van zijn (bruto) loon tegen een vergoeding of verstrekking van de fiets. Dit kan fiscaal niet zo maar, de uitruil moet schriftelijk worden vastgelegd en realiteitswaarde hebben. Daarnaast bieden CAO’s niet altijd de mogelijkheid voor het uitruilen van arbeidsvoorwaarden.

Al met al vele mogelijkheden met vele haken en ogen. Wellicht dat de nieuwe regeling voor de leasefiets van de werkgever straks een makkelijker alternatief biedt. Afwachten maar. In ieder geval is het goed om te constateren dat fiscale maatregelen worden ingezet om de vergroening en verduurzaming van onze samenleving vorm te geven.

Hebt u intussen vragen over de fiscaal vriendelijke mogelijkheden voor het vergoeden of verstrekken van een fiets aan uw werknemers, dan kunt u contact opnemen met Marco Bik via 06-36531263 of marco.bik@andersconsult.nl

 

 

 

 

Bel even of neem anders contact op