Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Zingeving door geven, niet alleen onze motivatie maar ook soms fiscaal gefacilieerd (ANBI)

Recent luisterde ik naar Tony Robbins, een bekende Amerikaanse spreker, coach en schrijver. In zijn inspirerende verhaal sprak hij onder meer over onze behoeften als mens. Naast zekerheid, onzekerheid en liefde hebben wij in het kader van zingeving behoefte aan het uitstijgen boven ons zelf door te geven.

Bekende (Amerikaanse) voorbeelden van geven zijn de Bill & Melissa Gates Foundation en de Chan Zuckerberg Initiative. Ook in Nederland zijn er tal van voorbeelden van te geven. Weliswaar minder bekend doch zeker niet minder ertoe doend. Eén van die initiatieven betreft de opzet van een museum voor tentoonstelling van kunst door een succesvolle ondernemer die een passie heeft voor schilderen. De idee om te komen tot een museum ontstond toen de ondernemer samen met een andere kunstenaar in het café wijn dronk. Tijdens het gezellige samenzijn ontstond de gedachte om te verhalen over de kunst van een generatie kunstenaars en deze kunst open te stellen voor het publiek. Niet veel later was een karakteristiek pand aangekocht en waren werklui aan de slag om het pand te verbouwen zodat het beoogde museum erin gevestigd kan worden. Het tempo ligt hoog en de verwachting is dat over enige weken het pand gereed is voor inrichting als museum. Ook zijn inmiddels 14 kunstenaars bereid gevonden om ieder 3 kunstobjecten duurzaam in bruikleen ter beschikking te stellen aan het museum. Hierdoor is een mooie uitgangspositie bereikt.

Naast passie en tijd is de ondernemer ook bereid om financiële middelen te schenken aan het museum. Fiscaal zijn deze schenkingen in principe niet aftrekbaar voor de ondernemer of zijn onderneming. Het museum daarentegen wordt in principe belast voor de verkrijging van een schenking. De schenkbelasting bedraagt 30 tot 40 procent, afhankelijk van de omvang van de schenking. Zonder aanvullende maatregelen verdwijnt er potentieel veel geld richting de belastingdienst. De overheid heeft echter in 2011 wetgeving opgesteld die de fiscale begeleiding van het geefklimaat en de geefcultuur (verder) begeleidt. Deze wetgeving onder de naam “Geefwet” is met ingang van 1 januari 2012 van kracht geworden. Belangrijk binnen het raamwerk van de “Geefwet” is de algemeen nut beogende instelling (en in het verlengde hiervan de culturele instelling). Kwalificeert een instelling als algemeen nut beogende instelling, dan zijn schenkingen aan deze organisatie onder omstandigheden aftrekbaar en zijn schenkingen voor de instelling vrijgesteld van schenkbelasting.

Voor vennootschappen die vennootschapsbelastingplichtig zijn kan een schenking aan een algemeen nut beogende instelling voor maximaal € 100.000 (en € 102.500 voor een culturele instelling) worden afgetrokken van de winst. Voorwaarde hierbij is dat de winst tenminste € 200.000 (respectievelijk € 205.000) bedraagt. De aftrek is namelijk gemaximaliseerd op 50 procent van de winst tot genoemde maxima. Schenkt u als natuurlijk persoon aan een algemeen nut beogende instelling (of culturele instelling), dan is de aftrek afhankelijk van de wijze van schenken. Schenkt u in de vorm van een periodieke gift (vastgelegd in een notariële of onderhandse akte) en gedurende een periode van tenminste 5 jaar, dan is de schenking volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Is er daarentegen sprake van een eenmalige schenking, dan is de omvang van de aftrek beperkt. In deze situatie is er slechts aftrek indien voor zover het bedrag 1 procent van uw verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden en € 60 overschrijdt. Verricht u werkzaamheden als vrijwilliger voor een algemeen nut beogende instelling (of culturele instelling) en u ziet af van vergoeding, dan kunt u onder omstandigheden een aftrek krijgen. Hetzelfde geldt voor een kostenvergoeding (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding) waarvan u afziet als vrijwilliger. Het afzien van een vergoeding en/of een kostenvergoeding wordt fiscaal behandeld als een eenmalige gift. De omvang van de aftrek is derhalve beperkt.

Om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling dient een verzoek te worden ingediend bij de belastingdienst. De belastingdienst beoordeelt het verzoek op basis van een groot aantal vereisten zoals in de wet is opgenomen. Voldoet de instelling aan de vereisten, dan krijgt de instelling een beschikking van de belastingdienst waaruit blijkt dat de instelling als algemeen nut beogende instelling wordt aangemerkt. Na het verkrijgen van de beschikking is er een continue toets, voldoet men niet meer aan de vereisten, dan vervalt de status van algemeen nut beogende instelling.

Voor het hiervoor genoemde museum wordt momenteel hard gewerkt aan de verkrijging van de status algemeen nut beogende instelling (en meer concreet culturele instelling). Als adviseurs vermogensregie en fiscaal vinden Maurice en ik het leuk, interessant en zinvol om mee te mogen helpen bij dit initiatief. Begin juli 2018 hopen we samen met de ondernemer en de kunstenaars het glas te mogen heffen op een succesvolle opening van het museum met de status van een algemeen nut beogende instelling.

Heeft u ook plannen om iets (terug) te geven aan de maatschappij doch deinst u terug voor al die regels, bel Maurice en mij gerust. Wij vinden het leuk u te helpen, hebben ervaring met de regels en de belastingdienst en zorgen samen met u voor realisatie van uw plannen

Leander Kuster                                           Maurice Bor
partner belastingadviseur                           partner vermogensregie
06-22089730                                              06-30980307
leander.kuster@andersconsult.nl               maurice.bor@andersconsult.nl

 

 

Bel even of neem anders contact op